Geld overmaken / ontvangen buitenland: IBAN, BIC, SEPA & SWIFT (2024)

Wil je geld overmaken naar een buitenlandse bankrekening? Als je geld overboekt in euro’s en de betaling binnen de SEPA-zone plaatsvindt, is de IBAN en de naam van de ontvanger voldoende. Als een land niet in de SEPA-zone valt, heb je een BIC/SWIFT code nodig voor internationale overboekingen. Je leest verderop welke landen in de SEPA-zone vallen en welke BIC jouw bank heeft. Wel zo handig!

Geld overmaken / ontvangen buitenland: IBAN, BIC, SEPA & SWIFT (1)

Wat is BIC?

BIC staat voor Bank Identifier Code.Je hebtdeze code nodig om de bank te identificeren als je geld overmaakt naar een bankrekening buiten de SEPA-zone. Ook als iemand met een bankrekening buiten de SEPA-zone geld naar jouw Nederlandse bankrekening wil overmaken, heeft de verzender van het geld jouw IBAN én de bijbehorende BIC nodig.

BIC en SWIFT vinden

De BIC van Knab is: KNABNL2H.Zoek je de BIC/SWIFT-code vaneen andere bank? Scroll dan naar beneden.

Wat is de SEPA-zone?

De SEPA-zone is een gebied van Europese landen die betalingen in euro’s mogelijk maken. 'SEPA' staat voor 'Single Euro Payment Area'. Bijna alle eurolanden vallen binnen de SEPA-zone, met uitzondering van Montenegro en Kosovo.

Sommige Europese landen als Noorwegen en Zwitserland vallen wélbinnen het SEPA gebied, maar betalen niet met de euro. Als je dan euro's overmaakt, worden deze vaak alsnog omgerekend in de lokale valuta. Je hebt dan alsnog een BIC en landcode nodig.De landcode bestaat uit twee letters.

Hoelang duurt een overboeking binnen de SEPA-zone?

In 2019 zijn veel banken - waaronder Knab - overgegaan op Instant Payments. Hierdoor is het mogelijk om overboekingen binnen enkele seconden te verwerken. Verreweg de meeste overboekingen binnen het SEPA-gebied worden als Instant Payment verstuurt. Soms niet, dan duurt het wat langer. Bijvoorbeeld wanneer je een overboeking doet in vreemde valuta of naar een bank die niet met Instant Payments werkt. Dan kan het één tot twee werkdagen duren voor het bedrag is overgeboekt.

Wat is SWIFT?

De SWIFT-code is vervangen door BIC. Ondanks dat mensen vaak nog spreken over SWIFT-codes, is dit een verouderde term. Tegenwoordig gebruik je BIC voor betalingsverkeer buiten de SEPA-zone.

Geld overmaken buiten SEPA-zone

Als je geld overmaakt naar een rekeningnummer buiten de SEPA-zone heb je een BIC en de landcode nodig van de bank waar je het geld naar wil overmaken. Soms is dezelfde bank in meerdere landen actief met een andere BIC, dus dat kan verwarrend zijn. Check dit goed met degene die je geld moet ontvangen.

Let op: Maak nooit zomaar geld over naar een buitenlands rekeningnummer zonder dat je echt zeker weet dat je het juiste bankrekeningnummer en de juiste BIC/SWIFT-code gebruikt. Je kunt je geld namelijk kwijtraken als je het op het verkeerde rekeningnummer stort.

Kosten voor geld overmaken en ontvangen in vreemde valuta

Het is iets ingewikkelder om geld over te maken in een andere valuta dan de euro. Je krijg dan te maken met de wisselkoers en kosten voor de overboeking. De wisselkoers verandert dagelijks. Voor het overmaken naar een andere valuta gelden de volgende kosten:

  • Overboeking in vreemde valuta: € 15 (naar landen binnen de EER)
  • Overboeking naar landen buiten de EER: € 15 + een koersopslag van 0,1%
  • Geld ontvangen vanuit landen buiten de EER: € 10

Doe je een overboeking binnen de EER in vreemde valuta? Dan worden de kosten van de overboeking gedeeld (shared costs). Dit betekent dat jij de kosten van je eigen bank (Knab) betaalt, en de ontvanger de rest. Doe je een overboeking naar een land buiten de EER? Dan betaal je standaard alle kosten van de overboeking.

Geld ontvangen uit het buitenland: wat is mijn BIC?

Afhankelijk van het land waar de verzender van het geld een rekening heeft, heeft hij of zij een aantal gegevens van jou nodig. Als de betaling in euro is en binnen de SEPA-zone valt, voldoet je IBAN meestal.

Komt het geld van verder? Dan kan het nooit kwaad om ook de BIC van jouw bank mee te sturen. Dit is makkelijker voor de verzender en zo kom jij wellicht sneller aan je geld. In het overzicht hieronder vind je alle BIC codes van Nederlandse banken die betaalrekeningen aanbieden:

BanknaamBIC
ABN AmroABNANL2A
ASN BankASNBNL21
BunqBUNQNL2A
HandelsbankenHANDNL2A
INGINGBNL2A
KnabKNABNL2H
RabobankRABONL2U
RegioBankRBRBNL21
SNS BankSNSBNL2A
Triodos BankTRIONL2U
Van LanschotFVLBNL22


Let op bijhet ontvangen vaninternationalebetalingen!
De verzender heeft vaak ook de gegevens van de 'intermediary bank' nodig.

Wat is een intermediary bank?

Een 'intermediary bank' is een andere bank die fungeert als tussenbank. Als je bankiert bij Knab, heb je de volgende gegevens nodig om de betalingen te kunnen ontvangen:

Knab:
Naam van de bank: Knab
BIC: KNABNL2H
Adres:Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR, Amsterdam

Intermediary bank (tussenbank):
Naam van de intermediary bank: ABN Amro
BIC: ABNANL2A
Adres: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP, Amsterdam, Nederland

Klopt de IBAN van het buitenlandse rekeningnummer wel?

IBAN staat voor International Bank Account Number.De structuur van de IBAN wisselt per land. Een IBAN uit het buitenland kan er dus anders uitzien dan je gewend bent. Er zijn inmiddels 69 landen die bankrekeningen in de IBAN structuur hebben.

In Nederland is de naam van de bank, of een afgeleide hiervan, verwerkt in het bankrekeningnummer. Dat is niet overal zo. In landen als Duitsland of Spanje bestaan bankrekeningnummers bijvoorbeeld alleen uit de landcode aangevuld door getallen. Ook de lengte van bankrekeningnummers wijkt soms af.

Niet overal ter wereld wordt IBAN gebruikt om geld over te maken. Geld overmaken naar de Verenigde Staten (USA) gebeurt bijvoorbeeld zonder IBAN, maar met een rekeningnummer en een bankcode (Fedwire). En soms gebruiken landen buiten de SEPA-zone wel een IBAN-structuur, zoals Turkije en Israël. Je hebt dan toch nog de BIC en landcode nodig.

Pinnen in het buitenland? Dat is het voordeligst bij Knab!

Met een betaalpakket van Knab ben je voordelig uit als je ín het buitenland betaalt met je betaalpas. Buiten de eurozone betaal je bij Knab slechts 1% koersopslag. Geldopnames zelf zijn wereldwijd gratis, tenzij de eigenaar van de geldautomaat nog lokale kosten rekent.

Nog meer voordelen?Voor een vaste prijs per maand krijg je:

✔︎ Zoveel spaarrekeningen als je maar wil
✔︎ Maximaal vijf betaalrekeningen mét betaalpas
✔︎ Betalen via Apple Pay of Google Pay
✔︎ Een hele fijne Knab App

Geld overmaken / ontvangen buitenland: IBAN, BIC, SEPA & SWIFT (2)

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.Neem voormeer informatie evencontactmet ons op.

Geld overmaken / ontvangen buitenland: IBAN, BIC, SEPA & SWIFT (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6277

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.